Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin Bản tin nhà đầu tư Báo cáo tài chính Báo cáo thường niên & quản trị Điều lệ & Quy chế Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

20-04-202220-04-2022CBTT Nghị quyết HĐQT và BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

pdf

29-03-202229-03-2022SHN công bố thông tin Thông báo mời họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

pdf

28-04-202128-04-2021Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội

pdf

07-04-202107-04-2021SHN Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

21-10-202021-10-2020Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

pdf

09-10-202009-10-2020Nghị quyết HĐQT vv Kế hoạch ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

pdf

09-10-202009-10-2020Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

pdf

15-09-202015-09-2020THÔNG BÁO CỦA TTLKCK VỀ NGÀY ĐKCC CHỐT DS CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

pdf

11-09-202011-09-2020NGHỊ QUYẾT HĐQT VV CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

pdf

12-06-202012-06-2020Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020

pdf

26-04-201926-04-2019Công bố thông tin Nghị Quyết và BB họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

pdf

12-04-201912-04-2019Tài liệu Đại hội Cổ đông 2019

pdf

18-03-201918-03-2019SHN thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

pdf

23-10-201823-10-2018Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

pdf

11-09-201811-09-2018Công bố thông tin bất thường v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham gia ĐHĐCĐ bất thường 2018

pdf