Đài Loan

Đài Loan

GIỚI THIỆU CHUNG
 
1. Vị trí địa lý
2. Khí hậu
3. Dân số
4. Ngôn ngữ
5. Tôn giáo
6. Chế độ chính trị
7. Kinh tế
8. Phương tiện đi lại
9. Tiền tệ
10. Ẩm thực
 
MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA ĐÀI LOAN
1. Cư trú
2. Chính sách lương
3. Thuế thu nhập
4. Giấy phép lao động
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Rad, Taipei, Taiwan
Điện thoại: (00886)251 66 626
Fax: (00886) 250 41 761
Điện thoại Lãnh Sự: (00886) 251 66 648
Fax Lãnh Sự: (00886) 251 66 625
 
Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan
Địa chỉ: 2F, No 101, Song Chiang Rd, Zhong Shan Area, Taipei City, Taiwan
Điện thoại: (00886) 225043477 
Fax: (00886) 225060587
Email: veco.labor@vecolabor.org.tw