Đội ngũ lãnh đạo Giới thiệu
Giới thiệu chung Đội ngũ lãnh đạo Sơ đồ tổ chức Đối tác

Hội đồng quản trị

Phạm Ngọc Tuân

Phạm Ngọc Tuân

Chủ tịch hội đồng quản trị

Vũ Phúc Thọ

Vũ Phúc Thọ

Thành viên hội đồng quản trị

Vũ Quang Minh

Vũ Quang Minh

Thành viên hội đồng quản trị

Nguyễn Đại Hải

Nguyễn Đại Hải

Thành viên hội đồng quản trị

Lê Việt Hà

Lê Việt Hà

Thành viên hội đồng quản trị

Ban điều hành

Vũ Quang Minh

Vũ Quang Minh

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Đại Hải

Nguyễn Đại Hải

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Hoài Phương

Nguyễn Hoài Phương

Phó Tổng Giám Đốc

Chu Văn Mân

Chu Văn Mân

Kế Toán Trưởng