Quan hệ cổ đông Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin Bản tin nhà đầu tư Báo cáo tài chính Báo cáo thường niên & quản trị Điều lệ & Quy chế Đại hội đồng cổ đông

Quan hệ cổ đông

28-04-202128-04-2021Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội

pdf

09-04-202109-04-2021SHN công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020

pdf

07-04-202107-04-2021Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

pdf

07-04-202107-04-2021SHN Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

31-03-202131-03-2021Thông báo mời thầu Gói thầu số 03 và Gói thầu số 04

pdf

24-03-202124-03-2021Công bố thông tin của SHN về giao dịch với người liên quan

pdf

12-03-202112-03-2021CBTT bất thường về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

12-03-202112-03-2021Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch Đại hội và Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

08-02-202108-02-2021SHN công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu

pdf

29-01-202129-01-2021Báo cáo quản trị công ty năm 2020

pdf

29-01-202129-01-2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020 so với quý 4 năm 2019

pdf

29-01-202129-01-2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC tổng hợp quý 4 năm 2020 so với quý 4 năm 2019

pdf

29-01-202129-01-2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020.

pdf

29-01-202129-01-2021Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020

pdf

11-01-202111-01-2021Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp than cho TLP năm 2021

pdf