Công bố thông tin Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin Bản tin nhà đầu tư Báo cáo tài chính Báo cáo thường niên & quản trị Điều lệ & Quy chế Đại hội đồng cổ đông

Công bố thông tin

07-12-201707-12-2017Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

pdf

30-11-201730-11-2017Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

pdf

27-11-201727-11-2017Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

pdf

27-11-201727-11-2017Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội

pdf

27-11-201727-11-2017Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

pdf

17-11-201717-11-2017Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

pdf

16-11-201716-11-2017Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2016

pdf

01-11-201701-11-2017Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

pdf

29-08-201729-08-2017Nghị quyết hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần của SCIC tại Công Ty CP quản lý đường sông số 6 theo hình thức đấu giá

pdf

01-08-201701-08-2017Quyết định hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

pdf

22-07-201722-07-2017Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi logo, đăng ký bản quyền thương hiệu và xây dựng website SHN

pdf

19-07-201719-07-2017Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

pdf

19-07-201719-07-2017Kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội

pdf

19-07-201719-07-2017Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2017-2022

pdf

19-07-201719-07-2017Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

pdf