Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại ABBank

29/08/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

29/08/2023

CBTT Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

22/08/2023

CBTT Điều lệ sửa đổi

22/08/2023

CBTT về Thay đổi người nội bộ

22/08/2023

CBTT danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027

11/08/2023

CBTT về việc tình hình sử dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023

17/07/2023

CBTT về việc lựa chon đơn vị kiểm toán năm 2023

10/07/2023