Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

29/08/2023

CBTT Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

22/08/2023

CBTT Điều lệ sửa đổi

22/08/2023

CBTT về Thay đổi người nội bộ

22/08/2023

CBTT danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027

11/08/2023

CBTT về việc tình hình sử dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023

17/07/2023

CBTT về việc lựa chon đơn vị kiểm toán năm 2023

10/07/2023

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

05/07/2023