Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng ( thời gian chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

03/03/2023

CBTT nghị quyết hội đồng quản trị

10/02/2023

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022

19/01/2023

Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần doanh nghiệp

26/12/2022

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

30/11/2022

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua HĐ mua bán than với CTCP Sapa Vân Tảo

23/11/2022

CBTT vv thay đổi đăng ký kinh doanh

09/11/2022