Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

CBTT tình hình sử dụng vốn trái phiếu

29/07/2022

CBTT tình hình sử dụng gốc lãi 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Báo cáo quản trị bán niên năm 2022

20/07/2022

CBTT về NQHĐQT thông qua chủ trương chấp thuận nhận tín dụng từ ngân hàng VPBank

14/07/2022

CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

30/06/2022

CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

27/06/2022

CBTT Thay đổi nội dung ĐKKD của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

13/05/2022

CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT

10/05/2022

CBTT thay đổi đăng ký kinh doanh

04/05/2022

Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng giám đốc

26/04/2022

CBTT Nghị quyết HĐQT và BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022