Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

NQHĐQT về việc Ban hành sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về QT Công ty năm 2021

30/06/2021

NQHĐQT về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

30/06/2021

CBTT bất thường về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

30/06/2021

Thông báo mời thầu Gói thầu số 03 và Gói thầu số 04

31/03/2021

Công bố thông tin của SHN về giao dịch với người liên quan

24/03/2021

CCTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

12/03/2021

CCTT thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

12/03/2021

SHN công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu

08/02/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020

29/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020.

29/01/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC tổng hợp quý 4 năm 2020 so với quý 4 năm 2019

29/01/2021