Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)
01.

Thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa

Kinh doanh thương mại là một trong những lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận bền vững, ổn định cho SHN. Trong những năm gần đây, SHN đã trở thành nhà cung cấp uy tín nhiều mặt hàng, sản phẩm, nguyên vật liệu cho các đối tác trong và ngoài nước.

02.

Đầu tư phát triển dự án

03.

Tổng thầu xây lắp, thi công triển khai dự án

04.

Bất động sản

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đóng góp giá trị lớn về lợi nhuận cho Công ty. SHN đã tham gia đầu tư vào các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản