Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN)

Công bố thông tin bất thường về việc chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình

14/05/2024

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ

22/04/2024

Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024; sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ

11/04/2024

Công bố thông tin danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

11/04/2024

Công bố thông tin bất thường về đơn từ nhiệm của người nội bộ

10/04/2024