Quan hệ cổ đông Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin Bản tin nhà đầu tư Báo cáo tài chính Báo cáo thường niên & quản trị Điều lệ & Quy chế Đại hội đồng cổ đông

Quan hệ cổ đông

28-08-202128-08-2021CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

pdf

29-07-202129-07-2021Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

pdf

29-07-202129-07-2021Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

pdf

29-07-202129-07-2021CBTT Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST

pdf

30-06-202130-06-2021CBTT bất thường về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

pdf

15-05-202115-05-2021Điều lệ tổ chức và hoạt động cập nhật tháng 4/2021

pdf

29-04-202129-04-2021BCTC quý 1 năm 2021 và Giải trình Chênh lệch LNST

pdf

28-04-202128-04-2021Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội

pdf

09-04-202109-04-2021SHN công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020

pdf

07-04-202107-04-2021Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

pdf

07-04-202107-04-2021SHN Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

31-03-202131-03-2021Thông báo mời thầu Gói thầu số 03 và Gói thầu số 04

pdf

24-03-202124-03-2021Công bố thông tin của SHN về giao dịch với người liên quan

pdf

12-03-202112-03-2021CBTT bất thường về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf

12-03-202112-03-2021Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch Đại hội và Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

pdf